• Start
 • AKTUALNOŚCI
 • Dolnośląskie: 17 mln unijnej pomocy na wsparcie systemu rodzin zastępczych
Miedziak.info.pl Dolnośląskie 17 mln unijnej pomocy na wsparcie systemu rodzin zastępczych

Dolnośląskie: 17 mln unijnej pomocy na wsparcie systemu rodzin zastępczych

Konkurs na projekty na rzecz usług wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz pieczy zastępczej rozstrzygnięty. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wesprze 16 projektów, które będą realizowane w Powiecie Głogowskim, Jaworskim, Kłodzkim, Milickim, Oleśnickim, Strzelińskim, Świdnickim, Trzebnickim, Wrocławskim, Złotoryjskim, a także w Lubominie, Oleśnicy, Sobótce, Świdnicy, Wałbrzychu i Wrocławiu. Projekty warte 16,98 mln zł pomogą Dolnoślązakom z trudnych rodzin. W środę, 15 listopada w DWUP we Wrocławiu beneficjenci symbolicznie podpisali umowy, dotyczące finansowania tych przedsięwzięć.

Blisko 17 mln zł spożytkujemy na bardzo ważne zadanie – pomoc młodym mieszkańcom Dolnego Śląska z trudnych rodzin. Dzięki tym pieniądzom mamy możliwość sfinansowania konkretnej pomocy dla blisko 2.300 osób – rodzin zastępczych oraz podopiecznych w formie specjalistycznych szkoleń, terapii, poradnictwa, czy warsztatów zawodowych przygotowujących do samodzielnego życia. To szansa na poprawienie nie tylko bieżącego bytu, ale też pewniejszy i bardziej bezpieczny start w dorosłość – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Na naszą pomoc mogą liczyć m.in. podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, centrów opieki, a także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W ramach projektów powstaną kluby młodzieżowe, grupy wsparcia dla podopiecznych i ich rodzin. Zorganizowane zostaną zajęcia rehabilitacyjne, zapewniona będzie pomoc prawna, psychologiczna. Asystenci będą pomagać rodzinom. Słowem zrobione zostanie wszystko co możliwe, by ten trudny czas – poza domem – był łatwiejszy. Jeden z projektów został nazwany „Siłą dziecka jest rodzina”. I my chcemy, by ta misja została zrealizowana – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Projekty realizowane na Dolnym Śląsku

Nabór wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dotyczył projektów na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Będą one realizowane w ramach Osi priorytetowej 9 – Włączenie społeczne, Działanie 9.2. – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

 • Powiat Głogowski – (wartość projektu: 820 tys. zł, beneficjent: Powiat Głogowski). „Dla dobra dziecka i rodziny” to projekt dedykowany do 220 osób. Wsparcie przewidziano na usamodzielnianych wychowanków, szeroko rozumiane specjalistyczne poradnictwo (prawne, psychologiczne, logopeda, lekarz psychiatra itp.), usługi o charakterze zawodowym w przypadku usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
  i przygotowujących się do procesu usamodzielniania.
 • Powiat Jaworski – (wartość projektu 1,69 ml zł, beneficjent: Powiat Jaworski). Celem projektu „Inwestycja w siebie szansą na lepsze jutro” jest realizacja usług i wsparcie systemu pieczy zastępczej, w ramach których wsparciem zostaną objęte osoby z rodzin zastępczych, osoby z rodzin zawodowych i niezawodowych, dzieci poniżej i powyżej
  15. roku życia. W projekcie będą realizowane m.in. działania związane z usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, poradnictwo i terapia, usługi specjalistycznej pomocy dla dzieci, prowadzenie terapii dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, czy też podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej. Projekt dedykowany jest do 145 osób z terenu powiatu jaworskiego. Działania ruszyć powinny od stycznia 2018 r.
 • Powiat Kłodzki – (wartość projektu: 1,99 mln zł, beneficjent: Powiat Kłodzki). Projekt „Siłą dziecka jest rodzina” to działania skierowane do 270 osób, które skorzystać będą mogły m.in. ze szkoleń dla kandydatów na rodzinę zastępczą, szkoleń podnoszących kompetencje, pomoc prawną, psychologiczną, treningi kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych, socjoterapię.
 • Powiat Milicki – (wartość projektu: 742,6 tys. zł, beneficjent: Powiat Milicki). 145 osób zostanie objętych wsparciem w ramach projektu „Bliżej dzieci”. Zaplanowane w projekcie działania to m.in. szkolenia i doradztwo dla rodzin zastępczych, treningi kompetencji
  i umiejętności dla dzieci, pomoc reedukacyjna, zajęcia rehabilitacyjne, poradnictwo psychologa, pomoc prawna, czy też pomoc w uzyskaniu zatrudnienia w okresie usamodzielnienia.
 • Powiat Oleśnicki – (wartość projektu 998,2 tys. zł, beneficjent: Powiat Oleśnicki). Grupą docelową otrzymującą bezpośrednie wsparcie jest 45 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu oleśnickiego. Działania projektowe to wsparcie usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, pomoc
  w przygotowaniu do usamodzielnienia dla wychowanków powyżej 15. roku życia, aktywna integracja o charakterze społecznym, terapia indywidualna, inicjowanie i wspieranie form pracy z rodziną biologiczną, czy też współpraca ze środowiskiem lokalnym wychowanków.
 • Oleśnica – (wartość projektu: 876,6 tys. zł, beneficjent: Gmina Miasto Oleśnica) w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Oleśnicy” przewidziano dwa działania: utworzenie, wyposażenie i wsparcie funkcjonowania nowej placówki wsparcia dziennego – „Klubu młodzieżowego” dla młodzieży w wieku 14-18 lat oraz wsparcie funkcjonowania, poprzez rozszerzenie oferty istniejącej już placówki wsparcia dziennego. Z oferty skorzystają 72 osoby.
 • Sobótka – (wartość projektu: 455,1 tys. zł, beneficjent: Fundacja Rodzinna Stacja)
  w ramach projektu „MOCne więzi” 17 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym skorzysta z dodatkowych narzędzi wsparcia rodziny m.in. asystenta rodziny, grup wsparcia, konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji.
 • Powiat Strzeliński – (wartość projektu: 1 mln zł, beneficjent: Powiat Strzeliński). „Rodzinna piecza – opieka i wychowanie wspólne przygotowanie do usamodzielnienia” to tytuł projektu, w ramach którego wsparciem zostaną objęte osoby z rodzin zastępczych, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz wychowankowie pieczy. Szkolenia, doradztwo, treningi kompetencji kluczowych, superwizje, pomoc prawna to tylko część działań, z których skorzysta ogółem 110 osób i 35 podmiotów.
 • Powiat Świdnicki – (wartość projektu 1,51 mln zł, beneficjent: Powiat Świdnicki). 290 osób z terenu powiatu świdnickiego skorzysta ze wsparcia w ramach projektu „Akademia rozwoju”. To m.in. działania wspierające kadrę systemu pieczy zastępczej, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr sytemu pieczy zastępczej, aktywizację społeczną oraz zawodową dzieci i młodzieży, a także poradnictwo i usługi specjalistyczne.
 • Powiat Trzebnicki – (wartość projektu: 774,5 tys. zł, beneficjent: Powiat Trzebnicki). Projekt o nazwie „Nasza przyszłość” swoim wsparciem obejmie 88 osób, dla których przygotowano działania wspierające rodziny zastępcze (trening kompetencji rodzicielskich, komunikacji partnerskiej, integracji emocjonalnej), wychowanków pieczy zastępczej (trening dorosłości, prawo jazdy, wyjazdy survivalowe), szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe.
 • Wałbrzych – (wartość projektu: 498,3 tys. zł, beneficjent: Gmina Wałbrzych). Głównym celem projektu „Dzieci na start!” jest objęcie kompleksowym wsparciem 36 wychowanków 6 wałbrzyskich Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, zarządzanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz 20 ich biologicznych rodzin. Działania, które rozpoczną się w styczniu 2018 roku realizowane będą w ramach m. in. treningu kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego, terapii dramą, działań psychologiczno–terapeutycznych dla wychowanków, superwizji kadry systemu pieczy zastępczej.
 • Wałbrzych, Świdnica, Lubomin – (wartość projektu: 928,2 tys. zł, beneficjent: Fundacja „Merkury”). Projekt obejmie kompleksowym wsparciem 90 dzieci i młodzieży, będących wychowankami 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Aktywna integracja dla dzieci, pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia, wsparcie w procesie usamodzielniania pełnoletnich wychowanków, wsparcie terapeutyczne wychowanków, rozwijanie współpracy z rodzinami biologicznymi wychowanków i z otoczeniem to kluczowe działania zaplanowane w projekcie.
 • Powiat Wrocławski – (wartość projektu 1,59 mln zł, beneficjent: Powiat Wrocławski).
  330 osób w tym osoby z rodzin zastępczych spokrewnionych, osoby z rodzin zawodowych, dzieci poniżej 15. roku życia oraz dzieci i młodzież powyżej 15. roku życia zostaną objęte wsparciem w ramach projektu „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”. Od stycznia 2018 roku realizowane będą m.in. szkolenia, specjalistyczne doradztwo, superwizje, pomoc w usamodzielnianiu wychowanków, aktywna integracja o charakterze społecznym.
 • Wrocław – (wartość projektu: 669,4 tys. zł, beneficjent: Stowarzyszenie Siemacha).
  W ramach projektu „Rozszerzenie oferty wsparcia w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego we Wrocławiu” dla 100 osób z terenu Wrocławia poprawi się dostępność i jakość usług społecznych poprzez wspieranie rodziców lub opiekunów w wychowaniu dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz pozostających w pieczy zastępczej.
 • Wrocław – (wartość projektu: 332,8 tys. zł, beneficjent: Gmina Wrocław) w ramach projektu „PODRÓŻ DO DOMU – wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki
  i Wychowania oraz ich rodzin poprzez realizację wybranych usług aktywnej integracji”. Od listopada 2017 r. sfinansowane zostaną działania takie jak m.in. mentoring, treningi kompetencji i umiejętności, poradnictwo psychospołeczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym, zawodowym dla 50 podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki
  i Wychowania.
 • Powiat Złotoryjski – (wartość projektu: 2,08 mln zł, beneficjent: Powiat Złotoryjski). Na pomoc może liczyć 250 osób, których dotyczyć będą działania w ramach projektu „Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie złotoryjskim”. Działania projektowe to przed wszystkim wsparcie wychowanków pieczy zastępczej oraz wsparcie kadr pieczy zastępczej. Działania projektowe zaplanowane są od grudnia 2017 r.

Tagi:, , ,

Redakcja Miedziak.info.pl

Rzetelne & Wiarygodne Informacje • Aktualne Wydarzenia • Fotorelacje z życia miasta & regionu • Interesujące wywiady & reportaże | Informator Regionalny • Forum Dyskusyjne • Serwis Ogłoszeniowy • Skuteczna Reklama | Okręg Miedziowy | GŁOGÓW • POLKOWICE • LUBIN • LEGNICA

Skomentuj

Nadchodzące Wydarzenia

Paź
23
wt
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Paź 23@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
15:30 Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Paź 23@15:30 – 20:00
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
GŁOGOWSKA REWIA GRAFFITI: wtorki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia czwartki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia Opłata: 75zł Prowadzący: Mieczysława i Zdzisław Krawczonkowie Na zajęcia wokalno-taneczne[...]
16:30 AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
Paź 23@16:30 – 19:30
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
„Daj się wybiegać” to akcja prowadzona przez Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Amicus”. Wszystkie zainteresowane osoby mają możliwość spacerowania ze zwierzętami, co zapewni im potrzebną dawkę ruchu. Zapraszamy!Podziel się:FacebookTwitterGoogleE-mailDrukujWięcejTelegramLinkedInPinterestPocketSkypeRedditWhatsAppTumblr
17:00 Kreatywka – zajęcia plastyczne d... @ Sala plastyczna MCK Mayday
Kreatywka – zajęcia plastyczne d... @ Sala plastyczna MCK Mayday
Paź 23@17:00 – 18:30
Kreatywka - zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat @ Sala plastyczna MCK Mayday
KREATYWKA, zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat wtorki, godz. 17.00 – 18.30 sala plastyczna MCK Mayday prowadząca: Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska Opłata: 35zł/miesięcznie Serdecznie zapraszamy!Podziel się:FacebookTwitterGoogleE-mailDrukujWięcejTelegramLinkedInPinterestPocketSkypeRedditWhatsAppTumblr
19:30 Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Paź 23@19:30 – 20:30
Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Młodzieżowe Centrum Kultury Mayday zaprasza na zajęcia zumby, które prowadzi Mateusz Śmikiel. Lekcje odbywają się w każdy wtorek oraz czwartek w sali koncertowej. wtorki, godz. 19:30 – 20:30 – sala koncertowa MCK MAYDAY czwartki, godz.[...]
20:00 Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Paź 23@20:00 – 22:00
Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na próby „Teatru Jednego Mostu”, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godz. 20:00 – 22:00 w sali widowiskowej MOK. Instruktorem grupy jest Michał Wnuk. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!Podziel[...]
Paź
24
śr
10:00 Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Paź 24@10:00 – 12:00
Chór Radocha zaprasza wszystkich zainteresowanych seniorów na zajęcia, które odbywają się w każdą środę w godz. 10:00 – 12:00. Opiekun grupy: Helena Kamińska. Zapraszamy!Podziel się:FacebookTwitterGoogleE-mailDrukujWięcejTelegramLinkedInPinterestPocketSkypeRedditWhatsAppTumblr
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Paź 24@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
15:15 MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
Paź 24@15:15 – 16:00
MOK: Dziecięca sekcja plastyczna @ MOK, sala plastyczna
DZIECIĘCA SEKCJA PLASTYCZNA: Dzieci 4-7 lat poniedziałki i środy, godz. 15.20 – 16.00 sala plastyczna MOK prowadząca Joanna Kinder Bezpłatnie, po uprzednim zapisaniu dziecka w BOK. Zapraszamy!Podziel się:FacebookTwitterGoogleE-mailDrukujWięcejTelegramLinkedInPinterestPocketSkypeRedditWhatsAppTumblr
18:00 Kurs aktorski w Miejskim Ośrodku... @ MOK, sala baletowa
Kurs aktorski w Miejskim Ośrodku... @ MOK, sala baletowa
Paź 24@18:00 – 20:00
KURS AKTORSKI środy, godz. 18.00 – 20.00, sala baletowa MOK, prowadząca: Aleksandra Leosz koszt: 40zł/miesięcznie Serdecznie zapraszamy!Podziel się:FacebookTwitterGoogleE-mailDrukujWięcejTelegramLinkedInPinterestPocketSkypeRedditWhatsAppTumblr
Paź
25
czw
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Paź 25@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
14:30 ZOO-Origami @ BLOG
ZOO-Origami @ BLOG
Paź 25@14:30
ZOO-Origami @ BLOG | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
ZOO-Origami! W każdy czwartek o godz. 14:30 zapraszamy na zajęcia składania papierowych zwierzaków. Przyprowadź swoje dziecko do BLOGa, czyli Biblioteki Lokalnej Osiedla Głogowskiego przy ul. Perseusza 13.Podziel się:FacebookTwitterGoogleE-mailDrukujWięcejTelegramLinkedInPinterestPocketSkypeRedditWhatsAppTumblr

Twitter

POWIADOM NAS

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować?

FORUM

Masz coś do powiedzenia? Rozmawiaj, komentuj, dyskutuj - wypowiedz się!

OGŁOSZENIA

Dodawaj ogłoszenia szybki, sprawnie i całkowicie za darmo!

REKLAMUJ SIĘ

Skuteczna promocja działań, usług i produktów. Prowadzisz własną działalność? Reklamuj się tanio & skutecznie!