MalaAkademia.glogow.pl - Najlepsze kursy w Głogowie! Nauczymy Cię! Skutecznie.
Baner Konferencja i warsztaty „Twój pomysł, nasze pieniądze – ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ” 22.03.2017 g.10.00 Zamek w Głogowie
TutajGLOGOW.pl 2017-03-07 Dolnośląski Klaster Edukacyjny PWSZ Głogów Przemysław Bożek

Szansa na wzrost zatrudnienia w regionie? Dolnośląski Klaster Edukacyjny rośnie w siłę

We wtorek 07 marca br. na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie spotkali się reprezentanci Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z przedstawicielami Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Zamysł spotkania był prosty – zjednoczyć siły na gruncie edukacji, biznesu i gospodarki, po to aby młodzi ludzie w przyszłości mieli większe szanse na dobrze płatną i satysfakcjonującą pracę.

Funkcjonujący w wielu krajach model edukacji oparty na ścisłej współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi, a szeroko rozumianym biznesem znalazł swoje odzwierciedlenie również w Głogowie. tego rodzaju kooperacja wciąż stanowi pewnego rodzaju eksperyment, ponieważ nie można być pewnym, że rozwiązania funkcjonujące gdzie indziej sprawdzą się u nas. Jednak zarówno władze krajowe, jak i lokalne często podejmują działania zmierzające w tę stronę. I często przynosi to wiele korzyści. Dolnośląski Klaster Edukacyjny stanowi tutaj najlepszy przykład.

Dolnośląski Klaster Edukacyjny – 0 co chodzi?

Dolnośląski Klaster Edukacyjny (DKE) to jeden z trzech klastrów działających w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE). Dwa pozostałe to Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny oraz Dolnośląski Klaster Lotniczy. Samo pojęcie klastra, zgodnie z definicją Ministerstwa Gospodarki, to nic innego, jak elastyczna forma współpracy między trzema grupami podmiotów:

 • przedsiębiorstwami
 • jednostkami naukowo-badawczymi
 • władzami publicznymi

Współpraca ta ma za zadanie wytworzyć środowisko ułatwiające interakcję i kooperację między poszczególnymi aktorami narodowych i regionalnych systemów innowacji. Innymi słowy, chodzi o to, aby szkoły, biznes i gospodarka połączyły siły i pomogły młodym ludziom w odnalezieniu się na coraz mniej pewnym i wciąż zmieniającym się rynku pracy.

Jako Dolnośląski Klaster Edukacyjny i jako strefa pośredniczymy w działaniach na styku nauki i biznesu których kierunek działań skupia się na poszukiwaniu rozwiązań służących zapewnianiu pracy dobrze przygotowanym do zawodu młodym ludziom – mówi Krzysztof Sadowski, wiceprezes LSSE.

Nowi członkowie Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej LSSE

Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Działa ona pod patronatami Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. LSSE posiada również wielu liczących się na Dolnym Śląsku partnerów. Są nimi m.in.: polkowicki Sitech, Sanden, Volkswagen, ale także wiele innych firm działających w regionie.

Generalnie chodzi o łączenie potencjału zawodowego i biznesowego – mówi Przemysław Bożek, dyrektor departamentu komunikacji i promocji LSSE.

TutajGLOGOW.pl 2017-03-07 Dolnośląski Klaster Edukacyjny PWSZ Głogów Krzysztof Sadowski LSSEDzisiejszy dzień był dla DKE bardzo ważny, gdyż do grona partnerów dołączyły dobrze znane głogowianom szkoły, firmy i instytucje: Gmina Wiejska Głogów, Gmina Jerzmanowa, Muzeum Archeologiczno-Historyczne, NTI Nowoczesne Techniki Instalacyjne Sp. z o.o., Certus Głogów, II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, Zespół Szkół Ekonomicznych, a także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.

Co to oznacza dla młodych ludzi?

Z całą pewnością rozszerzenie działalności LSSE i wzbogacenie DKE o nowych członków może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia w rozwijających się branżach, również w branży motoryzacyjnej i lotniczej. Ponadto w grę wchodzą praktyki zawodowe dostosowywane ściśle do określonych kierunku kształcenia, tak aby młody po ukończeniu szkoły miał możliwość szybkiego zatrudnienia. Nie można pominąć również tzw. klas patronackich, których koncepcja sprowadza do tego, iż dana klasa działa pod patronatem i przy wsparciu określonej firmy.

zdjęcie Arch.-2013-07-14-swiatowy-dzien-przedsiebiorczosci@Powiatowy-Urzad-Pracy@Glogow

Spadek bezrobocia w powiecie głogowskim

W dzisiejszych czasach praca nie jest niczym stałym i pewnym. Wielu ludzi zmienia miejsce zatrudnienia wiele razy w ciągu swojej kariery zawodowej. Często też konieczna jest przy tym zmiana zawodu czy chociażby skończenie dodatkowych kursów czy szkoleń. Nie gwarantuje to jednak zdobycia wymarzonej pracy czy utrzymania obecnego stanowiska. Wielu ludzi z tego powodu szuka pracy w innych miejscowościach a często też wyjeżdża za granicę. Przedstawiamy, jaki obecnie jest poziom bezrobocia w powiecie głogowskim oraz na co mogą liczyć w PUP osoby poszukujące pracy.

Jak podaje oficjalna strona Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie w styczniu 2017r. w porównaniu do grudnia 2016r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 105 osób, jednak w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 659 osób. I tak rok temu wynosiła ona 3759 osób a obecnie jest ich już tylko 3100.

Zwracając uwagę na pierwszy miesiąc obecnego roku, należy zauważyć, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie zarejestrowało się wtedy 417 bezrobotnych, tj. o 71 osób mniej niż w poprzednim miesiącu i o 5 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W grupie osób nowo zarejestrowanych 14% przypadało na osoby dotychczas niepracujące, a 86% stanowiły osoby, które w okresie poprzedzającym rejestrację jednak pracowały.

W grupie osób, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową do najliczniejszych przyczyn ustania wykonywania pracy należały:
• upływ okresu, na który umowa była zawarta – 130 osób,
• porozumienie stron – 50 osób,
• wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę – 32 osoby,
• wypowiedzenie ze strony pracownika – 19 osób,
• bez wypowiedzenia ze strony pracodawcy – 17 osób.

2014-01-15-infokioski-monitory@Powiatowy-Urzad-Pracy@Glogow-IMG_9362

W Powiatowych Urzędach Pracy istnieje coś takiego, jak profilowanie pomocy. Jest to ustalenie dla bezrobotnego profilu oznaczającego właściwy ze względu na jego potrzeby zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którymi może objąć go urząd pracy w ramach realizacji indywidualnego planu działania. Urząd pracy ustala więc dla osób bezrobotnych jeden z trzech profili pomocy. Pod koniec stycznia 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pacy w Głogowie w konkretnych profilach zarejestrowani byli petenci:
• Profil pomocy I – dla osób aktywnych, gotowych do podjęcia zatrudnienia (60 osób),
• Profil pomocy II – dla osób wymagających wsparcia w celu znalezienia zatrudnienia (1762 osoby),
• Profil pomocy III – dla osób oddalonych od rynku pracy, wymagających szczególnego wsparcia (1168 osób).
Jeżeli został ustalony profil pomocy I, oznacza to, że bezrobotny będzie mógł skorzystać przede wszystkim z pośrednictwa pracy, a w uzasadnionych przypadkach m.in. z: poradnictwa zawodowego, bonów, środków na podjęcie działalności gospodarczej czy dofinansowania kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia lub zakwaterowania.
W przypadku, gdy bezrobotnemu ustalono profil pomocy II będzie mógł zostać objęty większością form pomocy przewidzianych w ustawie, m.in. pomocą z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, staży, pożyczek i dofinansowań do zatrudnienia czy przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Jeżeli w wyniku wywiadu ustalony został profil pomocy III, bezrobotny będzie mógł skorzystać m.in. z udziału w Programie Aktywizacja i Integracja czy programach specjalnych.

Na szczęście dla osób bezrobotnych przybywa nowych ofert. W styczniu 2017r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie zgłoszono 97 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Statystycznie na jedną ofertę przypadały 4 osoby bezrobotne rejestrujące się w trakcie miesiąca oraz 31 bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu. W grupie wolnych ofert pracy najwięcej miejsc przeznaczonych było dla sprzedawców – 10, robotników gospodarczych – 6, spawaczy – 4. Natomiast wśród subsydiowanych miejsc zatrudnienia oferty skierowane były dla: robotników budowlanych – 2, sprzedawców – 2, mechaników samochodowych – 2.

2013-09-29-nowosci-technologiczne@powiatowy-urzad-pracy@Glogow-(fot.D.Jeczmionka)-01-

Dodatkowo należy zaznaczyć, że przed rozpoczęciem lutego 2017r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie zarejestrowanych było 314 osób niepełnosprawnych, w tym:
• 214 osób posiadało status bezrobotnych (prawo do zasiłku przysługiwało 27 osobom),
• 100 osób uznanych było za poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu.
W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku liczba zarejestrowanych osób niepełnosprawnych była mniejsza o 85, a w stosunku do poprzedniego miesiąca większa o 4 osoby. Najczęściej występującymi schorzeniami w grupie niepełnosprawnych bezrobotnych były: upośledzenie narządu ruchu – 59 osób, choroby psychiczne – 35 osób i choroby układu oddechowego – 22 osoby. Wśród poszukujących pracy były osoby cierpiące na: choroby psychiczne – 22 osoby, upośledzenie umysłowe – 17 osób oraz upośledzenia narządu ruchu – 13osób.

Pieniądze, jakimi dysponuje obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie są niemałe. Na organizację i finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2017r. PUP może przeznaczyć środki z:
1. Funduszu Pracy:
• limit podstawowy – 6.807.838zł, (zaangażowano – 52,32%),
2. Europejskiego Funduszu Społecznego:
• Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) – 2.790.220zł (zaangażowano – 0,00%),
• Regionalny Program Operacyjny – 2.185.442zł, (zaangażowano – 0,00%),
3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
• limit – nie ustalono, w tym zobowiązania z 2016r. na kwotę 15.298 zł, (zaangażowano 0,00%).

Głogowscy pracodawcy skorzystali z warsztatów pozyskiwania środków z KFS

Aby pracownik był bardziej wydajny a jego praca przynosiła lepsze efekty, musi się dokształcać i cały czas podnosić swoje kwalifikacje. Zdobywając minimalne wynagrodzenie, co nie jest rzadkością na obecnym rynku pracy, pracownikowi trudno jest inwestować w dodatkowe kursy czy szkolenia. Wysoki koszt utrzymania pracowników sprawia, że również pracodawcy nie są w stanie ich sfinansować. Istnieje jednak Krajowy Fundusz Szkoleniowy, z którego, na określonych zasadach, można pozyskać na to środki.

Wczoraj, czyli 24 stycznia 2017 roku w Domu Uzdrowienia Chorych przy Kolegiacie odbyły się warsztaty dla głogowskich pracodawców dotyczące pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Udział w nich wzięło ponad 100 osób.

Omówione zostały zasady KFS obowiązujące w 2017 roku. Przedstawiono również,  jak przebiegać będzie nabór wniosków i sposób ich rozpatrywania. Uczestnikom udzielone zostały odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Procedura rozpocznie się już niebawem, bo 6 lutego 2017 roku. Informacja o niej ukaże się do 31.01.2017 roku. Nie wszyscy pracodawcy jednak wiedzą, czym jest KFS, więc warto w tym miejscu przestawić chociażby podstawowe informacje.

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) jest pomoc osobom pracującym zagrożonym utratą zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań stawianych przez lokalny rynek pracy i dynamicznie zmieniającą się gospodarkę.

W 2017 r. priorytetami wydatkowania środków KFS są:

 • zawodowe kształcenie ustawiczne w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, opieka zdrowotna i społeczna;
 • zawodowe kształcenie ustawiczne w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Ponadto została utworzona rezerwa środków KFS,  o którą będzie można się ubiegać po wyczerpaniu przyznanych środków na priorytety określone powyżej, wówczas realizowane będzie wsparcie:

 • kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (tj. nie mają matury);
 • kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,
 • kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji.

O sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniająca żadnego pracownika.

Wnioskodawca powinien przedłożyć wniosek wraz ze wskazanymi w nim załącznikami. Druk wniosku opracowany został na podstawie obowiązujących przepisów i zawierają niezbędne informacje wskazane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Druki można otrzymać bezpośrednio w PUP Głogów (pok. 15-18 – Biuro Obsługi Pracodawców) lub pobrać ze strony internetowej (http://www.pup.glogow.pl). Rozpatrzenie wniosku nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia  wniosku. Pracownik PUP może objaśnić sposób wypełnienia wniosku, nie może natomiast wypełniać go za wnioskodawcę.

Dopuszcza się negocjacje pomiędzy starostą a pracodawcą treści wniosku, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnione będą:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 • możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.

Środki KFS można przeznaczyć na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS starosta (Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie) może przyznać pracodawcy środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikro-przedsiębiorców, nie więcej jednak, niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Przy wyliczaniu wkładu własnego uwzględnia się wyłącznie koszty samego kształcenia ustawicznego. Nie uwzględnia się za to innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy, itp. Pracodawca winien zawrzeć z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończy kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) zobowiązany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie, a następnie pracodawca zwraca je do urzędu. Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

 

Państwowa Straż Pożarna w Głogowie szuka nowych pracowników

O strażakach nakręcono już tak wiele filmów, że trudno byłoby je zliczyć. Nic w tym jednak dziwnego, ponieważ wykonywanie tego zawodu wiąże się z dużą sprawnością fizyczną, pracą w stresie oraz podejmowaniem ryzykownych zadań. Strażak, jak mało który zawód, cieszy się poważaniem i szacunkiem społeczeństwa, tymczasem nie każdy człowiek nadaje się na to stanowisko, na które Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie właśnie prowadzi nabór.

Służby mundurowe szukają nowych pracowników. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o rekrutacji do policji a dzisiaj przedstawiamy warunki przyjęcia do Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie. Obecny nabór prowadzony jest na 4 stanowiska stażystów. Miejscem pełnienia służby będzie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej PSP w Głogowie. Rozkład czasu pracy jest zmianowy i odbywa się w systemie pełnienia służby 24/48h. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Aby starać się o pracę strażaka, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 • życiorys,
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • podpisane oświadczenie zgody na publikowanie wyników poszczególnych etapów rekrutacji,
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie o niewnoszeniu roszczeń o wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku podczas przeprowadzania oceny sprawności fizycznej,
 • wzór zaświadczenie lekarskiego – do procedury kwalifikacyjnej,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności,
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

Dokumenty należy złożyć lub przesłać w zaklejonej kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem „Nabór do służby w PSP – stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej” do dnia 30 stycznia 2017 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 55 w Głogowie.

Postępowanie rekrutacyjne jest pięcioetapowe i składa się z:
1. weryfikacji kompletności dokumentów oraz określeniu ilości punktów za posiadane uprawnienia (max. 60 pkt.),
2. próby wydolnościowej i oceny sprawności fizycznej (zaliczony lub niezaliczony),
3. pisemnego testu wiedzy (min. 11 pkt.),
4. rozmowy kwalifikacyjnej (min. 26 pkt.),
5. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w PSP przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Dodatkowo należy wiedzieć, iż każdy kandydat po złożeniu dokumentów otrzymuje numer identyfikacyjny, którym będzie posługiwał się podczas procedury postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, których oferty wpłyną drogą pocztową, numer identyfikacyjny otrzymają na podany w podaniu o przyjęcie do służby adres e-mail. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez niego negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpieniem przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania. Kończy się też ono zatwierdzeniem przez Komendanta Powiatowego PSP w Głogowie listy kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się na listę przyjęcia do służby w PSP, będzie można odebrać osobiście w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników naboru. Po tym czasie zostaną one komisyjnie zniszczone. Miejscem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania jest sekretariat Komendy Powiatowej PSP w Głogowie ul. Sikorskiego 55 lub pod numerem telefonu (76) 835-77-14. Całość ogłoszenia jest dostępna na stronie:  http://www.straz.glogow.pl/

Policja ogłasza rekrutację do swojej służby

Policjanci to specyficzna grupa zawodowa. Ich praca wymaga odpowiedniego przygotowania fizycznego, ale również dużej odporności psychicznej. Trzeba również nastawić się na niestandardowy cykl pracy, ponieważ służbę pełni się zarówno w godzinach dziennych, jak i nocnych. Mundur zobowiązuje do odpowiedniego zachowania się nie tylko w sytuacjach zagrożenia, ale i w codziennym życiu, dlatego też osoby pracujące w tym charakterze muszą mieć odpowiednie predyspozycje. Policja po raz kolejny ogłasza rekrutację do swojej służby.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego w następujących jednostkach organizacyjnych:

 1. w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,

 2. w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,

 3. w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.

TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W 2017r.

 • 22 lutego 2017 r. 65 osób;

 • 23 maja 2017 r. 75 osób;

 • 22 sierpnia 2017 r. 100 osób;

 • 12 grudnia 2017 r. 210 osób;

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ OBYWATEL:

– polski o nieposzlakowanej opinii;

– który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

– korzystający w pełni z praw publicznych;

– posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

– posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

– dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33, lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

WYMAGANE DOKUMENTY:

– podanie o przyjęcie do służby w Policji;

– wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);

– dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;

– kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;

– książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

UWAGA: Kandydaci do służby w Policji, zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami, powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i w komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY:

– wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;

– wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie;

– tytuł ratownika albo ratownika medycznego;

– uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;

– uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną – organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;

– prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

na stronie internetowej Komendy Głównej Policji i na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;

– w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego;

– pod numerem telefonu 071 340 40 44.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432).

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Kobieto, to twój czas na staż! Blisko 2 mln na aktywizację młodych kobiet

Na terenie powiatu głogowskiego, polkowickiego i lubińskiego ruszył właśnie projekt „Kierunek Praca” oferujący wsparcie dla niepracujących kobiet w wieku 18-29 lat. Jest to jedna z najlepszych ofert aktywizacji na tym terenie w nowej perspektywie finansowania unijnego. 108 młodych kobiet, otrzyma doradztwo zawodowe, profesjonalne szkolenie zawodowe oraz płatny staż. Po stażu dostaną także dopasowane oferty pracy. Całe wsparcie to ponad 13.500 zł na jedną uczestniczkę. Oprócz młodych pracownic skorzystają także lokalni pracodawcy. To właśnie ich potrzeby zdeterminują rekrutację.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych kobiet do 29 roku życia pozostających bez pracy i zamieszkujących w powiecie głogowskim, polkowickim lub lubińskim. Na ten cel realizatorzy wydadzą w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. kwotę 1.811.430,72 zł. Ma to zapewnić młodym osobom profesjonalne wsparcie odpowiadające na specyficzne problemy i potrzeby powodujące ich oddalenie lub wykluczenie z rynku pracy. W ramach działań projektowych, uczestniczki skorzystają z szeregu form wsparcia, mających doprowadzić do wzrostu zdolności do podjęcia zatrudnienia.

Po spotkaniu z doradcą zawodowym, który udzieli uczestniczkom indywidualnego poradnictwa zawodowego i pomoże utworzyć Indywidualny Plan Działania, uczestniczki projektu wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu zawodowym zgodnym z predyspozycjami zawodowymi. Szkolenie związane będzie z zawodami deficytowymi w naszym regionie. Szkolenie wraz z egzaminami poświadczającymi nabycie nowych umiejętności jest całkowicie dofinansowane z funduszy unijnych. Uczestniczki dodatkowo oprócz materiałach szkoleniowych, ubezpieczenia NNW oraz pokrycia kosztów posiłków podczas szkolenia, otrzymywać będą także stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 6,50 zł netto za każdą godzinę szkoleniową. Całe szkolenie trwać będzie ok 160 godzin w okresie ok 4-6 tygodni.

Kończąc szkolenie i osiągając odpowiednie kwalifikacje, uczestniczki zostaną następnie skierowane na 5-miesięczne płatne staże do konkretnych pracodawców. Pozwoli to nabyć młodym kobietom odpowiednie umiejętności praktyczne w obszarze szkoleń jakie odbyły, a także dać im pewność siebie i wiedzę pozwalającą pełnić stanowisko w danym zawodzie na równi z innymi pracownikami. W tym okresie otrzymywać będą stypendium stażowe w wysokości 1.100 zł netto.

Po zakończeniu staży, pracodawcy będą decydować o zatrudnieniu nowych pracownic. W tym okresie ze strony kadry projektowej uczestniczki otrzymają kolejne wsparcie na pośrednictwo pracy – każda Uczestniczka otrzyma różne oferty pracy.

Reasumując – w ramach projektu „Kierunek Praca” realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe w oparciu o identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia – w wyniku której zostanie dokonana analiza kompetencji i możliwości rozwoju zawodowego; każdej Uczestniczce doradca zawodowy sporządzi Indywidualny Plan Działania.
  • Wsparcie w wysokości ok. 740 zł / uczestnika
 2. Pokrycie kosztów profesjonalnego szkolenia i egzaminu, (także osoby zgłaszającej się do pracodawcy w ramach samodzielnego poszukiwania pracy), a nie posiadającej kwalifikacji lub uprawnień do wykonywania zawodu.
  • Wsparcie w wysokości ok. 4.385 zł / uczestnika
 3. Stypendium stażowe w wysokości ok. 1.100,00 zł netto miesięcznie dla stażysty. Pokrycie kosztu wstępnych badań lekarza medycyny pracy, śr. 60,00zł
  • Wsparcie w wysokości ok. 7.525 zł / uczestnika
 4. Pośrednictwo pracy – każda Uczestnik otrzyma min. 4 oferty pracy
  • Wsparcie w wysokości ok. 1.315 zł / uczestnika

Łączne wsparcie unijne dla jednej uczestniczki wynosi ok 13.500 zł. Z czego bezpośrednie finansowanie to stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 1040 zł netto za półtoramiesięczne szkolenie oraz stypendium stażowe w wysokości ok 5.500 zł netto za 5-miesięczny staż. Pozostałe kwoty to koszty realizacji szkolenia zawodowego i koszty doradztwa zawodowego, kosztów pracowniczych podczas stażu oraz pośrednictwa pracy.

DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • asystent dla os. niepełnosprawnej
 • środki na zasiedlenie 7500,00zł
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • poczęstunek podczas zajęć
 • ubezpieczenie NNW

Uczestniczki nie ponoszą żadnych opłat związanych z udziałem w projekcie.

Terminy REKRUTACJI:

 • edycja I – styczeń/luty 2017
 • edycja II – maj/czerwiec 2017
 • edycja III – wrzesień/październik 2017

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest wyłącznie do młodych kobiet w wieku 15-29 lat z tzw. kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia. Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracuje,
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz która w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliła się ze środków publicznych).

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności (ale nie tylko) do trzech grup priorytetowych:

 • osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
 • biernych zawodowo osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego)
 • osób niepełnosprawnych (osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia).

Uwaga! Ze wsparcia nie mogą skorzystać następujące grup:

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej
 • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu
 • matki przebywające w domach samotnej matki
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać tu:

Biuro Projektu „Kierunek Praca” w Głogowie:
Plac Konstytucji 3 Maja 1 pokój 211 (II piętro hotel Qubus), 67-200 Głogów

 • Dominika Błaszczyk // Koordyantorka / Specjalistka ds. funduszy europejskich
  +48 515 832 668 d.blaszczyk@biuroprojektu.eu
 • Roman Burczak // Specjalista ds. funduszy europejskich
  +48 797 598 301 r.burczak@biuroprojektu.eu
 • Mariusz Kardynał // Specjalista ds. funduszy europejskich
  +48 515 840 623 m.kardynal@biuroprojektu.eu
 • Martyna Łabyk // Specjalistka ds. funduszy europejskich
  +48 797 597 966 m.labyk@biuroprojektu.eu
 • Łukasz Zygiel // Specjalista ds. funduszy europejskich
  +48 797 604 585 l.zygiel@biuroprojektu.eu

Informacje dostępne także na www.Dolnoslaskie.info.pl i www.kierunekpraca.biuroprojektu.eu

Źródłem tego intratnego wsparcia unijnego są Centrum Edukacji AC-EXPERT oraz SJO EVERGREEN SZKOLENIA – partnerzy realizujący projekt „Kierunek -> Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nadchodzące Wydarzenia

Mar
28
wt
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 28@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 28@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 28@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]
15:30 Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Mar 28@15:30 – 20:00
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
GŁOGOWSKA REWIA GRAFFITI: wtorki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia czwartki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia Opłata: 75zł Prowadzący: Mieczysława i Zdzisław Krawczonkowie Na zajęcia wokalno-taneczne[...]
16:30 AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
Mar 28@16:30 – 19:30
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
„Daj się wybiegać” to akcja prowadzona przez Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Amicus”. Wszystkie zainteresowane osoby mają możliwość spacerowania ze zwierzętami, co zapewni im potrzebną dawkę ruchu. Zapraszamy!
17:00 Kreatywka – zajęcia plastyczne d... @ Sala plastyczna MCK Mayday
Kreatywka – zajęcia plastyczne d... @ Sala plastyczna MCK Mayday
Mar 28@17:00 – 18:30
Kreatywka - zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat @ Sala plastyczna MCK Mayday
KREATYWKA, zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat wtorki, godz. 17.00 – 18.30 sala plastyczna MCK Mayday prowadząca: Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska Opłata: 35zł/miesięcznie Serdecznie zapraszamy!
19:30 Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 28@19:30 – 20:30
Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Młodzieżowe Centrum Kultury Mayday zaprasza na zajęcia zumby, które prowadzi Mateusz Śmikiel. Lekcje odbywają się w każdy wtorek oraz czwartek w sali koncertowej. wtorki, godz. 19:30 – 20:30 – sala koncertowa MCK MAYDAY czwartki, godz.[...]
20:00 Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Mar 28@20:00 – 22:00
Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na próby „Teatru Jednego Mostu”, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godz. 20:00 – 22:00 w sali widowiskowej MOK. Instruktorem grupy jest Michał Wnuk. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Mar
29
śr
10:00 Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Mar 29@10:00 – 12:00
Chór Radocha zaprasza wszystkich zainteresowanych seniorów na zajęcia, które odbywają się w każdą środę w godz. 10:00 – 12:00. Opiekun grupy: Helena Kamińska. Zapraszamy!
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 29@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 29@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 29@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]

Twitter

POWIADOM NAS

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować?

FORUM

Masz coś do powiedzenia? Rozmawiaj, komentuj, dyskutuj - wypowiedz się!

OGŁOSZENIA

Dodawaj ogłoszenia szybki, sprawnie i całkowicie za darmo!

REKLAMUJ SIĘ

Skuteczna promocja działań, usług i produktów. Prowadzisz własną działalność? Reklamuj się tanio & skutecznie!

X