MalaAkademia.glogow.pl - Najlepsze kursy w Głogowie! Nauczymy Cię! Skutecznie.
Baner Konferencja i warsztaty „Twój pomysł, nasze pieniądze – ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ” 22.03.2017 g.10.00 Zamek w Głogowie
  • Start
  • Regiony: gmina-wiejska-glogow
Gmina Wiejska Głogów

Gmina Głogów przyjmuje oferty w ramach programu rewitalizacji

Wójt Gminy Wiejskiej Głogów zachęca do składania ofert na rewitalizację terenów gminnych. Projekty mają obejmować działania inwestycyjne i aktywizacyjne, służące rozwiązywaniu problemów społecznych. W dokumentach związanych z projektem, określających warunki składania ofert, zaleca się przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Wójt Gminy Wiejskiej Głogów, Joanna Gniewosz, informuje o możliwości składania ofert na rewitalizację terenów gminnych. Zadania realizowane będą w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogów na lata 2016-2026. Wymagany termin realizacji zamówienia to 30 października 2016 r. Dokumentacja związana z realizacją projektu zaleca przed podjęciem działań przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji ma służyć dokonaniu zmian i odnowy zdegradowanych obszarów Gminy Głogów. Dokument dotyczący rewitalizacji powinien uwzględniać: problemy społeczne, gospodarcze, stan środowiska czy dostęp do infrastruktury. Składając ofertę rewitalizacji powinno się mieć na uwadze wyprowadzenie danego obszaru gminy z sytuacji kryzysowej.

Gminny Program Rewitalizacji musi uwzględniać między innymi: diagnozę obszaru rewitalizacji, uwzględniającą negatywne zjawiska i potencjał obszaru; opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi gminy; opis wizji dotyczącej stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji; cele i kierunki działań; opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym; mechanizmy integrowania działań; szacunkowe koszty rewitalizacji ze wskazaniem środków finansowych ze źródeł prywatnych i publicznych; opis struktury zarządzania realizacją GPR; system monitorowania i oceny GPR; wskazanie sposobu realizacji programu rewitalizacji.

Wykonawca zadania będzie zobowiązany do opracowania i przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji zadania. Musi tego dokonać w terminie 7 dni od podpisania umowy. Jeżeli koniecznym będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania zadania na środowisko, taką ocenę również będzie należało przedstawić do oceny gminie. Koniecznym elementem będzie także prezentacja założeń i celów GPR wraz z gotowym dokumentem na posiedzeniu Komisji oraz podczas Sesji Rady Gminy.

Przed przystąpieniem do opracowania gminnego programu rewitalizacji wykonawca będzie musiał przeprowadzić analizę wszystkich środowisk z udziałem jak największej liczby mieszkańców. Aby dotrzeć do mieszkańców i poznać ich potrzeby oraz oczekiwania, istotnym jest powołanie zespołu ds. rewitalizacji, wykonanie badań środowiskowych, badań terenowych, a także przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Wszelkie działania muszą być zgodne z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku i wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Dokument musi być też zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz lokalnymi, o charakterze strategicznym, dotyczącymi Gminy Głogów.

Szczegółowe informacje dotyczące wytycznych względem składania ofert znajdują się na stronie internetowej: www.ugglogow.com.pl.

Fundacja KGHM Polska Miedź - Gmina Wiejska Głogów - Aktywizacja Sportowa Dzieci i Młodzieży nowe boiska

Fundacja KGHM wsparła odbudowę boisk w Gminie Wiejskiej Głogów

Fundacja KGHM Polska Miedź w ramach projektu Aktywizacja Sportowa Dzieci i Młodzieży w Gminie Głogów dofinansowała odbudowę boisk na terenie Gminy Wiejskiej Głogów. Nadszedł czas na podsumowanie projektu.

Darowizna przeznaczona na odbudowę i modernizację boisk na terenie Gminy Wiejskiej Głogów to 132 tysiące złotych. Dzięki wsparciu Fundacji KGHM możliwe było wykonanie modernizacji, a w niektórych przypadkach infrastruktury siedmiu boisk na obszarze gminy. Na wsparciu finansowym skorzystały boiska w: Grodźcu Małym, Starych Serbach, Krzekotowie, Kluczach, Wilkowie i Borku. Mieszkańcy wymienionych miejscowości są zadowoleni z efektów prac, szczególnie, że ich miejscowości od lat czekały na jakąkolwiek inwestycję w tym zakresie. Twierdzą, że gdyby nie zewnętrzne środki na modernizację tychże boisk, trzeba by czekać kolejne lata na wprowadzenie jakichkolwiek zmian. Inwestycja wsparta przez Fundację KGHM objęła między innymi: montaż ogrodzeń, piłkochwytów, bramek do piłki nożnej a także słupków do siatkówki. W ramach projektu zakupiono także sprzęt sportowy w postaci piłek nożnych, piłek do koszykówki i siatkówki oraz zastawów do badmintona i unihokeja.

Fundacja KGHM Polska Miedź od lat wspiera inicjatywy na czterech obszarach: kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Powstała w roku 2003, kontynuując tym samym tradycję wieloletniej działalności prospołecznej Fundatora KGHM Polska Miedź S.A., będącego światowym producentem m.in. miedzi i srebra, z ponad 50-letnim doświadczeniem. Wyznacznikiem dla codziennej działalności fundacji są wyznawane przez spółkę wartości, do których należą: bezpieczeństwo, współdziałanie, zorientowanie na wyniki, a także odpowiedzialność i odwaga.

Fundacja KGHM Polska Miedź powstała z myślą o tym, by odważnie realizować wszelkie inicjatywy, mające na celu wsparcie i rozwój społeczności lokalnych. Jednym z celów tejże fundacji jest troska o lokalną tożsamość oraz tradycję. Fundacja wspiera finansowo te obszary, które są ważne dla społeczności. Angażuje się również w rozwój kulturalny. Na wsparcie z jej strony mogą liczyć szpitale i przychodnie, szkoły, teatry, opery, filmy, imprezy i obiekty sportowe. Członkowie fundacji pomagają realizować inicjatywy społeczne i ciekawe projekty. Działają zgodnie z założeniem, że w społecznościach lokalnych drzemią ogromne pokłady możliwości. Ich zadaniem jest wydobycie z tych społeczności tego, co najlepsze.

Fundacja KGHM Polska Miedź powstała w 2003 roku. Po trzech latach uzyskała status organizacji pożytku publicznego. W roku 2006 jej działalność została rozszerzona o darowizny na ratowanie życia i zdrowia dla osób fizycznych. W 2009r. prezes fundacji Cecylia Stankiewicz otrzymała tytuł Kobiety Roku podczas rozdania Legnickich Oskarów. Trzy lata później fundację wyróżniono Dyplomem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla kultury, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Po dziesięciu latach funkcjonowania dokonano podsumowania działalności fundacji – przez pierwszą dekadę jej działania przekazano 100 mln. zł na realizację ponad 2000 projektów.

TutajGLOGOW.pl - zadaj pytanie głogowskim posłom foto

Zadaj pytanie głogowskim posłom

Zadaj pytanie głogowskim posłom – pozostaw je w komentarzu lub prześlij mailem na adres  redakcja@TutajGLOGOW.pl do g.20.00 w poniedziałek (18.01.2016 r.) – wybierzemy i zadamy najciekawsze! 

TutajGLOGOW.pl - Poseł Wojciech Zubowski - id foto

Poseł Wojciech Zubowski

TutajGLOGOW.pl - Posłanka Ewa Drozd - id foto

Posłanka Ewa Drozd

Pośród posłów w Sejmie VIII kadencji, która rozpoczęłą się w listopadzie ub. r., głogowianie mają dwóch przedstawicieli: panią poseł Ewę Drozd (Platforma Obywatelska) i pana posła Wojciecha Zubowskiego z (Prawo i Sprawiedliwość). Niebawem porozmawiamy z nimi o ich pracy. Będzie to także doskonała okazja dla naszych czytelników do zdania głogowskim posłom.

Chcesz się dowiedzieć jakie pomysły mają nasi posłowie na gospodarkę, edukację czy politykę zagraniczną Polski? Jak działają na rzecz Głogowa i regionu? A może chcesz ich o coś zapytać? Nic prostszego!

Swoje pytania zostaw w komentarzu lub prześlij mailem na adres  redakcja@TutajGLOGOW.pl – nasza redakcja wybierze najciekawsze i i może to właśnie Twoje pytanie zadamy głogowskim przedstawicielom w Sejmie RP.

Do g. 20:00 w poniedziałek 18.01.2016 r. czekamy na pytania naszych czytelników, które zadamy głgowskim posłom w najbliższym wywiadzie. Każdy może wysłać więcej niż jedną propozycję. Spośród nadesłanych pytań, wybierzemy najciekawsze, a nasi głogowscy posłowie usłyszą je od nas w najbliższym wywiadzie, który przeprowadzimy i opublikujemy na naszych łamach w ciągu najbliższych kilku dni .

2015-05 Szansa Głogów - wizyta studyjna w Islandii - pokój przesłuchań dzieci

Szansa i FDN – przeciwko krzywdzeniu małych dzieci

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w partnerstwie z Fundacją Dzieci Niczyje rozpoczyna realizację kolejnego projektu, którego celem jest zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci. Projekt będzie realizowany na terenach wiejskich powiatu głogowskiego w gminach: Pęcław, Kotla, Gmina Wiejska Głogów.

Uczestnikami projektu będą osoby pracujące z dziećmi w wieku do lat 6 czyli pracownicy szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych, żłobków, a także rodzice i opiekunowie tych dzieci. W ramach projektu zakłada się realizację serii szkoleń i warsztatów dla nauczycieli przedszkoli, szkół, żłobków, punktów przedszkolnych, klubików dla dzieci działających na terenie powiatów głogowskiego. Projekt zakłada także edukacyjne spotkania z rodzicami, które mają być prowadzone w formie zajęć aktywizujących.

Na terenach wiejskich zostanie zorganizowana pomoc psychologiczna. Punkty udzielania pomocy psychologicznej zlokalizowane są:

  • w Kotli, w Gimnazjum Gminnym, ul. Szkolna 2, przewidziana jest organizacja spotkań także w Chociemyśli
  • w Serbach, w szkole Ogrodowa 18, spotkania z psychologiem przewidziane są także w Wilkowie i w Przedmościu
  • w Zespole szkół w Białołęce

Jednym z pierwszych działań projektowych jest bezpłatne szkolenie „Przygotowanie małoletnich świadków i ich rodziców/opiekunów do przesłuchania w procedurach karnych” mające na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowywania dzieci i ich rodziców/opiekunów do udziału w przesłuchaniu w procedurach karnych. Poprowadzi je Beata Ciejka, specjalistka w zakresie rozpoznawania, interwencji i profilaktyki przemocy z warszawskiej Fundacji Dzieci Niczyje.

Szkolenie, którego adresatami są psycholodzy, pedagodzy i inni profesjonaliści pracujący z dziećmi biorącymi udział w procedurach karnych, odbędzie się 8 grudnia 2015 r. w godzinach 9.00-16.00 w Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA (ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów). Zapisów można dokonywać kontaktując się z wiceprezeską stowarzyszenia – p. Aliną Ostrowską-Jarzyną: alina.ostrowska-jarzyna@szansa.glogow.org lub tel. +48 606 135 455.

2015-10-10 Jesienny Piknik Kresowy @GOK Ruszowice (plakat)1

Jesienny Piknik Kresowy w Ruszowicach

Dla młodych będzie to cenna lekcja historii i kultury, dla starszych powrót do lat młodości. 11 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruszowicach odbędzie się Jesienny Piknik Kresowy. W jego programie znajdą się m.in. pokaz rękodzieła, koncerty i występy zespołów ludowych.

Kresy są naszym terenom bardzo bliskie, bo bardzo dużo ludzi z Kresów tu się osiedliło. Chcielibyśmy, żeby osoby starsze mogły wrócić do lat młodości, młodemu pokoleniu natomiast chcielibyśmy pokazać, skąd ich dziadkowie i rodzice się wywodzą – mówi wójt gminy wiejskiej Głogów Joanna Gniewosz. – Podczas pikniku będzie można usłyszeć pieśni z tamtych terenów, obejrzeć tańce, podziwiać rękodzieło.

Jesienny Piknik Kresowy rozpocznie się o godz. 15.30. – O tej godzinie zapraszamy na pokaz rękodzielnictwa. Naprawdę warto przyjechać i zobaczyć na własne oczy te piękne dzieła i ciężką pracę włożoną w rękodzieło – zachęca dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przedmościu Joanna Starczewska.

Pokaz został zorganizowany we współpracy z Lokalną Grupą Działania Kraina Łęgów Odrzańskich. – Do Ruszowic przyjedzie naprawdę ciekawa grupa osób, wykonująca piękne rękodzieło – zapewnia kierownik ds. inwestycji gminy wiejskiej Głogów Jarosław Paczkowski.

O godz. 17.30 rozpocznie się Gala Kresowa, którą poprowadzi aktorka Aurelia Sobczak. – Wystąpią nasze lokalne zespoły ludowe, ale też będą koncerty zespołów z Bukowiny i Białorusi. Ponadto na Galę zaprosiliśmy pieśniarzy i poetów wysokiej klasy. Wystąpi także Stanisław Górka, aktor znany z serialu „Plebania” – wylicza Joanna Gniewosz. – Zależy nam, żeby na Piknik przybyli nie tylko mieszkańcy naszej gminy, zapraszamy mieszkańców ościennych miejscowości, żeby przyjechali i poznali kulturę Kresów – dodaje wójt gminy wiejskiej Głogów.

Występy zespołów podczas Gali Kresowej zostały sfinansowane ze środków, które na ten cel pozyskała Fundacja Edu Silesia.

Szczegółowy program Jesiennego Pikniku Kresowego:

Gminny Ośrodek Kultury w Ruszowicach

godz. 15.30 Pokazy rękodzieła (teren przy sali GOK w Ruszowicach)
godz. 17.00 Występy zespołów ludowych
godz. 17.30 Wielka Gala Kresowa, w której wystąpią:
Tomasz Kuba Kozłowski – autor książek o tematyce kresowej , który w multimedialnej prezentacji ukaże wybrane aspekty kultury i historii Kresów;

Zespół wokalno-taneczny „Kwiaty Bukowiny” – grupa działa przy Obwodowym Towarzystwie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza na Bukowinie, a kieruje nią Ałła Zubczuk. Zespół składa się z uczniów wieku od 8 do 13 lat. W swoim repertuarze ma bukowińskie piosenki i tańce oraz polskie pieśni i tańce ludowe;

zespół wokalno-instrumentalny „Wesołeczki” – działa w miejscowości Pieski na Białorusi. Składa się z 15 osób, które wykonują pieśni kompozytorów białoruskich, pieśni liryczne i biesiadne, żartobliwe przyśpiewki oraz sceniczne adaptacje obrzędów;

Leonid Wołodko – pieśniarz, poeta;

Barbara Twardosz- Droździńska – pieśniarka, piosenkarka, w swoim repertuarze ma ballady i romanse rosyjskie;

zespół instrumentalny „Ostatnie takie trio” w składzie: Zbigniew Krupiński-trąbka, Jan Bagiński –trąbka, Piotr Bartczak – akordeon;

Stanisław Górka – aktor, który popularność zawdzięcza roli kościelnego Zbyszka Sroki w serialu „Plebania” . W koncercie wystąpi z minirecitalem lwowskim.

2015-10-10 Jesienny Piknik Kresowy @GOK Ruszowice (plakat)2

 

2015-10-05 Fundacja KGHM wsparła gminę (fot. A. Błaszczyk)

Fundacja KGHM wsparła gminę

205 tys. zł pozyskała gmina wiejska Głogów z Fundacji KGHM Polska Miedź. Otrzymane dotacje zostaną przeznaczone na naukę pływania dla dzieci, doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy oraz zakup sprzętu dla strażaków ochotników. Na biurku fundacji oczekują na rozpatrzenie już kolejne wnioski gminy.

Gmina wiejska Głogów wielokrotnie składała wnioski do Fundacji KGHM Polska Miedź, ale nie spotykały się one z akceptacją. – Wcześniej również składaliśmy wniosek o dotacje na naukę pływania dla dzieci, nie cieszyły się one jednak zainteresowaniem – mówi sekretarz gminy wiejskiej Głogów, Leszek Rydz.

W tym roku Fundacja KGHM Polska Miedź postanowiła udzielić gminie wsparcia finansowego przy realizacji trzech ważnych zdań. – Udało nam się otworzyć drzwi do fundacji. Pozyskaliśmy 205 tys. zł. – cieszy się wójt gminy wiejskiej Głogów Joanna Gniewosz.

33 tys. zł otrzymane z fundacji przeznaczone zostaną na realizację projektu „Nauka pływania i zabawa na pływalni dla dzieci z Gminy Głogów”. Weźmie w nim udział blisko 360 sześciolatków i uczniów klas I-IV ze szkół podstawowych w Wilkowie, Serbach i Przedmościu. Dwa razy w miesiącu dzieci będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych na pływalni Chrobry w Głogowie. Projekt rozpoczął się we wrześniu, a zakończy się w listopadzie.

Dzieci bardzo się cieszą, że mogą dwie godziny spędzić na basenie – mówi Zuzanna Bek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowie. – Zajęcia na pływalni na pewno poprawia kondycje dzieci i skorygują ich postawę.

Cieszymy się, że uczniowie mogą korzystać z basenów w Głogowie, dzięki temu obniżamy koszty transportu  – dodaje wójt Joanna Gniewosz.

Gmina będzie się starać, by dzieci mogły korzystać z basenów także w przyszłym roku.

Drugim ważnym zadaniem, na które udało się pozyskać środki jest doposażenie gminnych terenów rekreacyjnych. Na ten cel Fundacja przekazała gminie 132 tys. zł. – Kolejne tereny rekreacyjne wyposażymy w bramki do piłki nożnej, słupki do siatkówki, piłkochwyty. Do tych terenów należeć będą Krzekotów, Klucze, Grodzieć Mały, Borek – wylicza Joanna Gniewosz.

Poza wzbogaceniem infrastruktury dotacja zostanie przeznaczona również na zakup sprzętu sportowego w postaci piłek, rakiet do badmintona i zestawów do unihokeja.

Fundacja KGHM Polska Miedź przekazała gminie wiejskiej Głogów również kwotę 40 tys. złotych na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP Szczyglice za pieniądze z dotacji kupi agregat wysokociśnieniowy szybkiego natarcia wraz ze zbiornikiem 300 l, a OSP Ruszowice przekazane środki przeznaczy na zakup 4 aparatów oddechowych.

Gmina ma pomysły na kolejne projekty. Trwają już rozmowy z fundacją. – Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać kolejne dotacje. Wszystko jest na dobrej drodze – kończy wójt Joanna Gniewosz.

Nadchodzące Wydarzenia

Mar
28
wt
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 28@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 28@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 28@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]
15:30 Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Mar 28@15:30 – 20:00
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
GŁOGOWSKA REWIA GRAFFITI: wtorki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia czwartki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia Opłata: 75zł Prowadzący: Mieczysława i Zdzisław Krawczonkowie Na zajęcia wokalno-taneczne[...]
16:30 AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
Mar 28@16:30 – 19:30
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
„Daj się wybiegać” to akcja prowadzona przez Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Amicus”. Wszystkie zainteresowane osoby mają możliwość spacerowania ze zwierzętami, co zapewni im potrzebną dawkę ruchu. Zapraszamy!
17:00 Kreatywka – zajęcia plastyczne d... @ Sala plastyczna MCK Mayday
Kreatywka – zajęcia plastyczne d... @ Sala plastyczna MCK Mayday
Mar 28@17:00 – 18:30
Kreatywka - zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat @ Sala plastyczna MCK Mayday
KREATYWKA, zajęcia plastyczne dla dzieci 7-12 lat wtorki, godz. 17.00 – 18.30 sala plastyczna MCK Mayday prowadząca: Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska Opłata: 35zł/miesięcznie Serdecznie zapraszamy!
19:30 Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 28@19:30 – 20:30
Wtorkowa zumba w MCK Mayday @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Młodzieżowe Centrum Kultury Mayday zaprasza na zajęcia zumby, które prowadzi Mateusz Śmikiel. Lekcje odbywają się w każdy wtorek oraz czwartek w sali koncertowej. wtorki, godz. 19:30 – 20:30 – sala koncertowa MCK MAYDAY czwartki, godz.[...]
20:00 Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Mar 28@20:00 – 22:00
Teatr Jednego Mostu @ MOK, sala widowiskowa
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na próby „Teatru Jednego Mostu”, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godz. 20:00 – 22:00 w sali widowiskowej MOK. Instruktorem grupy jest Michał Wnuk. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Mar
29
śr
10:00 Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Chór Radocha @ Wentylatornia MOK
Mar 29@10:00 – 12:00
Chór Radocha zaprasza wszystkich zainteresowanych seniorów na zajęcia, które odbywają się w każdą środę w godz. 10:00 – 12:00. Opiekun grupy: Helena Kamińska. Zapraszamy!
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 29@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 29@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 29@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]

Twitter

POWIADOM NAS

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować?

FORUM

Masz coś do powiedzenia? Rozmawiaj, komentuj, dyskutuj - wypowiedz się!

OGŁOSZENIA

Dodawaj ogłoszenia szybki, sprawnie i całkowicie za darmo!

REKLAMUJ SIĘ

Skuteczna promocja działań, usług i produktów. Prowadzisz własną działalność? Reklamuj się tanio & skutecznie!

X