Regulamin zamieszczania treści w portalu Miedziak.info.pl (dalej „Regulamin”) stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Klon/Jawor na rzecz użytkowników.

Administratorem portalu Miedziak.info.pl jest: firma Mała Akademia Edukacja & Sztuka z siedzibą w Głogowie 67-200, ul. Perseusza 18-2 NIP 693-190-10-79, zwana dalej Administratorem

 1. Regulamin ten określa zasady korzystania z możliwości dodawania do portalu Miedziak.info.pl za pośrednictwem strony moje.ngo.pl następujących treści: informacji prasowych(Dodaj artykuł), ogłoszeń drobnych (ogloszenia.Miedziak.info.pl), informacji o szkoleniach (szkolenia.ngo.pl), komentarzy i postów (forum.Miedziak.info.pl), czyli usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora portalu Miedziak.info.pl, na rzecz użytkowników portalu Miedziak.info.pl i Internetu. Zamieszczanie ww. treści jest bezpłatne i ma na celu wymianę informacji, komentarzy i opinii na różnorodne tematy, ściśle związane z życiem społecznym, politycznym i kulturalnym okręgu miedziowego. Dodanie treści/informacji do portalu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 2. Serwis Miedziak.info.pl i pozostałe serwisy portalu Miedziak.info.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników publicznej sieci Internet. Administrator portalu Miedziak.info.pl zastrzega sobie prawo do decyzji o opublikowaniu treści dodanych do portalu Miedziak.info.pl.
 3. Użytkownik/użytkowniczka portalu Miedziak.info.pl publikuje swoje treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator portalu Miedziak.info.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach Miedziak.info.pl.
 4. Administrator Miedziak.info.pl publikuje jedynie treści związane merytorycznie z tematyką portalu, czyli związane z życiem społecznym, politycznym i kulturalnym społeczeństwa i obywateli z terenu okręgu miedziowego, a szczególnie z informacjami o aktualnych wydarzeniach z regionu. Treści niespełniających tego podstawowego warunku Administrator portalu Miedziak.info.pl nie będzie publikować. Wyłączna decyzja w przedmiocie publikacji określonych treści podejmowana jest przez Administratora.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Miedziak.info.pl treści sprzecznych z prawem, nieobyczajnych i wulgarnych, wzywających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, czy też propagujących przemoc, treści o charakterze agitacji politycznej, treści o charakterze ściśle komercyjnym, łamiących prawo autorskie, ustawę o ochronie danych osobowych, a także takich, co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają dobra osobiste osób trzecich. Treści takich Administrator portalu Miedziak.info.pl nie będzie publikować. Zamieszczanie przez użytkowników wpisów z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
 6. Administrator Miedziak.info.pl dołoży wszelkich starań, aby opublikować treści, które nie naruszają punktów 4 i 5, w ciągu 3 dni roboczych. Termin ten nie jest gwarantowany. Administrator portalu Miedziak.info.pl zastrzega sobie również prawo do blokowania użytkowania portalu Miedziak.info.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4 i 5 regulaminu.
  Użytkownik/użytkowniczka zamieszczając treści w portalu Miedziak.info.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Administratora portalu Miedziak.info.pl zamieszczonych przez niego/nią treści jest równoznaczne z powiadomieniem go/jej o zamiarze usunięcia treści ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4 i 5 regulaminu lub z innych względów prawnych.
 7. Administrator portalu Miedziak.info.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Miedziak.info.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika/użytkowniczki, którego/której dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 8. Administrator portalu Miedziak.info.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Miedziak.info.pl, jednakże informuje, że w wypadku awarii, klęsk żywiołowych itp. istnieje możliwość, że zgromadzone dane zostaną utracone, a treści użytkownika/użytkowniczki nie zostaną opublikowane w portalu Miedziak.info.pl.
 9. Administrator portalu Miedziak.info.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron/serwisów portalu Miedziak.info.pl bez podawania przyczyn takiego działania. Zastrzega sobie również prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania portalu Miedziak.info.pl i dołoży starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności portalu i trwały nie dłużej, niż 12 (dwanaście) godzin.
 10. Administrator portalu Miedziak.info.pl zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź niepublikowania nadesłanych tekstów. Dobrowolne przysłanie tekstu do publikacji oznacza przeniesienie praw autorskich na Administratora portalu Miedziak.info.pl, bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych na polu eksploatacji ‘publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w wybranym przez siebie czasie i miejscu’ – co oznacza, że ma ona prawo do publikowania tekstu na stronach portalu Miedziak.info.pl. Administrator portalu zakłada ponadto, że osoba przysyłająca tekst do publikacji zgadza się na wykorzystania go w innych nośnikach. Osobiste prawa autorskie pozostają oczywiście przy autorze (autorce) tekstu.
 11. Administrator portalu Miedziak.info.pl udzieli Użytkownikom/Użytkowniczkom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Zgłoszenia, reklamacje dotyczące funkcjonowania portalu Miedziak.info.pl można przesyłać na adres: admin@Miedziak.info.pl.
 12. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez Administratora uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie Serwisów Internetowych) prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: admin@Miedziak.info.pl lub na piśmie na adres Administratora. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 13. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Miedziak.info.pl przekazów o charakterze reklamowym.
 14. Niedopuszczalne jest także umieszczanie przez uczestników na stronach Miedziak.info.pl wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
 15. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  • a. połączenie szerokopasmowe z siecią Internet,
  • b. przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji Chrome 28.0+, Firefox 22.0+, Safari 6.0+, Internet Explorer 9+), z włączoną obsługą JavaScript,
  • c. aktualny system operacyjny, wspierany przez producenta.
 16. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.