MalaAkademia.glogow.pl - Najlepsze kursy w Głogowie! Nauczymy Cię! Skutecznie.
Baner Konferencja i warsztaty „Twój pomysł, nasze pieniądze – ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ” 22.03.2017 g.10.00 Zamek w Głogowie

Wpisy oznaczone tagiem ‘gmina Żukowice’

zdjęcie-2014-04-23-budowa-placow-zabaw@gmina-Żukowice-01

Nielubia i Kromolin czekają na nowych przedszkolaków

Edukacja przedszkolna jest ważnym elementem rozwojowym w życiu dziecka. To ona wprowadza maluchy w świat nauki, ale i pomaga w socjalizacji. Dzięki zajęciom grupowym najmłodsi uczą się, poznają świat, ale przede wszystkim bawią z rówieśnikami. Odwiecznym jednak problemem jest niedostateczna ilość miejsc w różnego typu przedszkolach. Tym bardziej cieszy fakt, iż w Nielubi i Kromolinie właśnie rozpoczęła się rekrutacja do Punktów Przedszkolnych.

Na przełomie lutego i marca na terenie Gminy Żukowice w m. Nielubia (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej) powstanie nowy Punkt Przedszkolny, który będzie prowadzony przez Fundację „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” z Nowego Miasteczka. Punkt powstanie dzięki pozyskaniu ponad 416.000 zł z Unii Europejskiej przez Fundację i Gminę Żukowice jako partnera projektu na otworzenie tej formy wychowania dzieci.  Łączna wartość projektu to kwota ponad 500.000 zł. Gmina wniesie swój wkład poprzez zapewnienie lokalu na działanie przedszkola jak i jego utrzymanie przez cały czas działania projektu oraz w miesiącach letnich dokona remontu pomieszczeń.

Rodzice ponosić będą opłatę stałą w wysokości 210 zł  miesięcznie za każdy. W ramach projektu  zapewniona zostanie ośmiogodzinna opieka dla  25  dzieci z terenu Gminy Żukowice w wieku 3-5 lat (wraz z wyżywieniem).
W ramach uruchomionego Punktu Przedszkolnego będą prowadzone zajęcia: logopedyczne, z języka angielskiego, rytmiki czy gimnastyki  korekcyjno-kompensacyjnej. Ponadto w ramach działalności punktu będą organizowane wyjazdy na basen oraz wycieczki interaktywne. Obejmuje on również doposażenie w materiały i pomoce dydaktyczne i edukacyjne, a także wyposażenie stanowiska nauczyciela jak również dopasowanie pomieszczeń pod kątem remontów do potrzeb przedszkolaków.

W dniu 19 stycznia zostało zorganizowane w Nielubi spotkanie Wójta Gminy Żukowice Krzysztofa Wołoszyna oraz przedstawiciela Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich Przemysława Maksymowa z zainteresowanymi rodzicami.

Projekt współfinansowany jest z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest zmniejszenie nierówności społecznej w dostępie do edukacji przedszkolnej i pełnej oferty zajęć wyrównawczych i rozwijających na terenie gminy wiejskiej Żukowice w stosunku do miasta Głogów, dla co najmniej 31 dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją w OWP w Nielubi i Kromolinie w okresie od lutego 2017 do stycznia 2018 roku.

Uczestnikiem projektu może być dziecko zameldowane na terenie gminy Żukowice, którego rodzice (matka lub ojciec) lub prawny opiekun złoży podpisany własnoręcznie i czytelnie w odpowiednim terminie i miejscu formularz zgłoszeniowy (wraz z regulaminem dostępne na stronach www.zukowice.pl oraz www.wzgorzadalkowskie.pl) oraz które nigdy wcześniej nie było objęte edukacją przedszkolną.

Nabór rekrutacyjny rozpoczął się 1.02.2017 r. i potrwa do 14.02.2017 r. do godziny 15.00. Rekrutacja obejmuje Punkt Przedszkolny w Kromolinie (6 miejsc) oraz Punkt Przedszkolny w Nielubi (25 miejsc). Formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w biurze organizatora, w siedzibie partnera lub przesłać pocztą na adres: ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko. W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów, rekrutacja zostanie przedłużona lub przy podwójnej ilości chętnych – skrócona.

Komisja rekrutacyjna dodatkowo będzie premiować dzieci:

  • znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji edukacyjnej,
  • posiadające opinię z poradni psychologiczno –pedagogicznej o potrzebie objęcia edukacją przedszkolną oraz dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi,
  • których obydwoje rodziców nie pracuje,
  • w wieku 3-4 lata,
  • których 1 opiekun prawny nie pracuje,
  • samotnie wychowywane przez 1 rodzica,
  • przebywające we wspólnym gospodarstwie domowym, gdzie liczba osób jest równa lub większa od pięciu.

Osoby zakwalifikowane do projektu będą powiadomione o tym listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

2016.08.16. Przebudowa drogi w Bukwicy

Jesienią ruszy odbudowa drogi w Bukwicy

Jesienią bieżącego roku ruszy odbudowa drogi w miejscowości Bukwica. Na wykonanie zadania Gmina Żukowice pozyskała już środki. Inwestycja ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, jak i na sam wizerunek gminy. Prace nad odbudową drogi mają być prowadzone we wrześniu i październiku.

Jesienią 2016 roku ruszą prace nad odbudową drogi w miejscowości Bukwica. Gmina Żukowice pozyskała już środki na przeprowadzenie inwestycji. Nie wyłoniono jeszcze wykonawcy zadania, ale procedury są w toku. Sama inwestycja ma poprawić wizerunek gminy, a także wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Przebudowa ma ruszyć we wrześniu.

Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn, poinformował, że gmina pozyskała kolejne środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bukwica. Na przeprowadzenie inwestycji pozyskano kwotę 800 tysięcy złotych. Z kolei cała wartość zadania szacowana jest na kwotę 1.700.000,00 złotych.

Przedmiotem zadania będzie przebudowa drogi gminnej nr 100042 D w Bukwicy, na odcinku ok. 910 metrów bieżących. Zakres inwestycji został podzielony na dwie części. Obejmuje przebudowę istniejącej jezdni drogi gminnej i budowy chodnika wraz z jego obniżeniem na długości istniejących wjazdów do posesji, a także wymiany przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z montażem hydrantów. Przebudowa istniejącej jezdni ma polegać na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poszerzeniami i krawężnikami, a także modernizacji kanalizacji deszczowej ( wymiana wpustów ulicznych oraz wykonanie korytka ściekowego ).

Przebudowa będzie kolejną dużą inwestycją w Gminie Żukowice. – Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, a jednocześnie wpłynąć na poprawę wizerunku naszej gminy i samego życia mieszkańców – informuje Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn.

W chwili obecnej gmina prowadzi czynności proceduralne, mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Same prace z kolei mają zostać wykonane w miesiącach wrzesień-październik.

Gminy wnioskują o środki na zakup sprzętu na wypadek powodzi

Cztery gminy wnioskują o dodatkowe środki na zakup sprzętu, który pomoże w walce z ewentualnymi skutkami powodzi. Gminy Żukowice, Pęcław, Kotla i Prochowice będą się starać o doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Na sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Żukowice, która odbyła się 18 lipca, zabezpieczono już środki na realizację tego zadania.

Gmina Żukowice jest jednym z regionów będących najbardziej narażone na powodzie. Wraz z gminami Pęcław, Kotla i Prochowice Gmina Żukowice przystąpiła do partnerskiego projektu – gminy będą się wspólnie ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego w Gminach Pęcław, Kotla, Prochowice i Żukowice poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby. Działanie 4.5 D Bezpieczeństwo.

Głównym celem tego projektu jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego dla obszaru dorzecza Odry w w/w gminach. W niezbędny sprzęt mają być docelowo wyposażone jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W najbliższym czasie cztery partnerskie gminy złożą wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO. Jeśli wniosek ten uzyska wsparcie Zarządu Województwa, nastąpi doposażenie w sprzęt czterech jednostek służb ratowniczych KSRG, czyli OSP Białołęka, OSP Kotla, OSP Dobrzejowice i OSP Prochowice.

W gminie Żukowice OSP zostanie wyposażona w: lekki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem, wał przeciwpowodziowy długości 40 metrów, agregat prądotwórczy, pompę elektryczną do usuwania wody z piwnic W52, namiot pneumatyczny typu pająk RAPID, motopompę pożarniczą, pompę szlamową, pompę pływającą mamut 2400 l/min., przyczepę transportową do 750 kg z roletami i mocowaniami sprzętu, węże W110 – 5 sztuk, węże ssawne W11 – 2 sztuki, węże W75 – 1 sztukę, smok ssawny W110 oraz rozdzielacz W110xW75.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 937 797,60 zł. brutto, z czego koszty kwalifikowane stanowią kwotę 917 797,60 zł. brutto. Koszt zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Dobrzejowice to kwota 352 824,40 zł. brutto.

 

2016.06.25 Nielubia, budowa boiska

Nielubia: rozpoczęto prace nad budową boiska

Wraz z rozpoczęciem się nowego roku szkolnego uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi ( gmina Żukowice ) będą mogli korzystać z nowego boiska. Będzie ono nowoczesne i wielofunkcyjne. Na nowym obiekcie sportowym młodzież będzie grać m. in. w piłkę czy tenisa. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja kosztuje gminę ok. 600 tysięcy złotych.

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nielubi będą mogli korzystać z nowo wybudowanego boiska. Obiekt sportowy będzie nie tylko wielofunkcyjny, nowoczesny, ale też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczniowie będą mogli m. in. grać tu w piłkę i w tenisa. Inwestycja będzie kosztowała gminę ok. 600 tysięcy złotych.

Prace nad budową nowego boiska w Nielubi rozpoczęły się w połowie czerwca 2016 roku. Obiekt sportowy ma być ogólnodostępny. Będzie posiadał nawierzchnię poliuretanową. W ramach zadania realizowanego przez Gminę Żukowice wybudowane będzie wielofunkcyjne boisko o wymiarach 26 x 46 metrów. Będą tu pola do gry w piłkę ręczną i piłkę siatkową. Zostaną też wydzielone dwie strefy do piłki koszykowej, a także kort tenisowy wraz z niezbędnymi urządzeniami.

Przeprowadzone prace będą miały na celu zagospodarowanie całego terenu istniejącego boiska w Nielubi, wraz z terenami zielonymi. Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana droga przeciwpożarowa i oświetlenie boiska. Cały obiekt ma zostać dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo użytkowników, będzie ogrodzony i wyposażony w kurtynę piłkochwytów.

Prace budowlane mają potrwać do drugiej połowy sierpnia 2016 roku. Całkowita wartość inwestycji po przetargu to kwota ok. 600 000 złotych. Na realizację zadania Gmina Żukowice pozyskała środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na lata 2016-2018. Program ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Środki pozyskano w kwocie 190 000 złotych.

Nowe boisko ma wpłynąć na atrakcyjność szkół i umożliwić dzieciom i młodzieży uprawianie sportu na świeżym powietrzu w bezpiecznych warunkach.

2016.04.13. Gmina Żukowice, konkurs na zagospodarowanie działek na cele rekreacyjne

Konkurs w Gminie Żukowice

W Gminie Żukowice ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu w Nielubi. Celem inicjatywy jest stworzenie atrakcyjnego miejsca, służącego mieszkańcom gminy, na dotychczas niezagospodarowanych terenach. Jury wybierze trzy najlepsze projekty, a zwycięzcom przyzna atrakcyjne nagrody pieniężne.

Wójt Gminy Żukowic ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu w Nielubi. W konkursie może wziąć każdy mieszkaniec, który ma pomysł na stworzenie atrakcyjnego terenu dla mieszkańców gminy. Konkurs dotyczy niezagospodarowanych dotychczas terenów. Opracowanie projektu ma służyć dostosowaniu terenów gminnych do potrzeb i pomysłów mieszkańców. Jury wyróżni trzy projekty, które zostaną nagrodzone.

Ideą konkursu jest powstanie nowej wizji niezagospodarowanych działek. Nowe miejsce ma służyć jako miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gminy Żukowice. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także wszystkie te podmioty wspólnie. Dla trzech zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Projekt, który zdobędzie pierwsze miejsce, zostanie nagrodzony kwotą 2 000 złotych, zaś drugie i trzecie miejsce będzie nagrodzone kwotą 500 złotych.

Konkurs będzie miał charakter jednoetapowy i otwarty. W skład jury wchodzić będą: przewodniczący – Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn, a także pięciu sędziów konkursowych, w tym: Emilia Prokopczak, Sekretarz Gminy; Irena Siewiera, Radna Gminy; Rafał Wójt, Radny Gminy; Ewa Warych, sołtys Nielubi oraz Monika Lisiecka, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. Sekretarzem konkursu wyznaczono panią Annę Borowczyk z Urzędu Gminy w Żukowicach.

Projekt konkursowy może uwzględniać wyposażenie z elementami małej architektury, plac zabaw, ścieżkę sportowo-rekreacyjną, małą scenę do występów na powietrzu, siłownię, elementy informacyjne, techniczne, zieleń, a także oświetlenie, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekty będą oceniane pod względem funkcjonalności, walorów architektonicznych, oraz możliwości eksploatacyjne.

Obszarem konkursu są  dwie działki położone w miejscowości Nielubia. Znajdują się one w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody i przylegają do powstającego osiedla domków jednorodzinnych przy ulicach Tęczowej i Słonecznej.

Organizatorzy oczekują, że w efekcie zyskają projekt wysokiej jakości, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, służącej jako miejsce zabaw, spotkań i spacerów. Zastrzegają przy okazji, że teren powinien być dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także osób z wózkami dziecięcymi.

Prace konkursowe mają być składane do dnia 25 maja 2016 r. do godziny 15.30. Miejscem ich składania jest Urząd Gminy w Żukowicach. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu, a także wszelkie inne, również regulamin, dostępne są i będą na stronie www.zukowice.pl.

2016 r. Ferie zimowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi

Podsumowanie ferii w Bibliotece w Nielubi

Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi oraz jej filie przygotowały dla dzieci podczas ferii wiele atrakcji. Uczestnicy bibliotecznych zajęć mieli okazję wziąć udział w grach, zabawach, a także karnawałowym balu.

Podczas zimowych ferii na dzieci z terenu powiatu głogowskiego czekało wiele atrakcji, oferowanych przez różne ośrodki kultury, świetlice czy biblioteki. Szereg interesujących zajęć oferowała Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi. Były to głównie zajęcia o charakterze edukacyjnym.

Jedną z atrakcji, która czekała na dzieci w czasie ferii były warsztaty tkactwa. Uczestnicy zajęć zapoznali się z procesem obróbki lnu, od momentu wyrwania rośliny z ziemi, po moment utkania z niej tkaniny. Warsztaty tkackie spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci. Na zakończenie tych zajęć uczestnicy mieli okazję własnoręcznie wykonać zakładkę do książki, a także etui na telefon komórkowy.

Kolejną atrakcją czekającą na dzieci w bibliotece były zajęcia taneczne. Zorganizowano lekcje tańca nowoczesnego. Naukę tańca prowadziła Pani Katarzyna Pitoń. Zajęcia przypadły do gustu dzieciom w różnym wieku. Prowadząca przygotowała układ taneczny do popularnych hitów z list przebojów, co wywołało wśród uczestników wiele pozytywnych emocji i zaangażowania. Na fanpage’u GBP w Nielubi – www.facebook.com/gbp.nielubia – dostępny jest film obrazujący wspomniany układ choreograficzny.

Po spędzeniu czasu na aktywności fizycznej, uczestnicy zajęć w bibliotece zabrali się za pieczenie muffinek. Kolejnym punktem były warsztaty z zakresu techniki decoupage’u. Podczas zajęć dzieci mogły się zapoznać z techniką zdobienia przedmiotów, rozwijać sprawności manualne, a także wykonać własnoręcznie prezent. Uczestnicy stworzyli walentynkowe serca, dekorowane techniką serwetkową.

Na zakończenie ferii Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi zorganizowała dla dzieci bal karnawałowy. Był on okazją do tańca, ale też do uczestnictwa w licznych konkursach drużynowych.

Podczas balu karnawałowego dzieci mogły korzystać z poczęstunku, przygotowanego przez Klub Aktywnych Kobiet, działający w Nielubi. Klub ten powstał przy GBP i skupia kobiety w różnym wieku, które promują aktywny sposób spędzania czasu wolnego i mają chęć do działania. Powstał on z inicjatywy mieszkanek Nielubi, przy wsparciu dyrektora biblioteki. Celem działalności Klubu jest aktywne działanie na rzecz Nielubi oraz jej  mieszkańców, a także promocja miejscowości na terenie Gminy Żukowice i poza nim. Członkinie Klubu włączają się w organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Promują również zdrowy styl życia.

Filie GBP z Dobrzejowic, Brzegu Glogowskiego i Kromolina również oferowały dzieciom zajęcia feryjne w postaci gier, zabaw i konkursów, warsztatów manualnych ( m.in. decoupage i lepienie z masy solnej ), zawodów sportowych i zajęć plastycznych.

Nadchodzące Wydarzenia

Mar
30
czw
09:00 SLOW JOGGING, czyli sport dla ka... @ Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
SLOW JOGGING, czyli sport dla ka... @ Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
Mar 30@09:00 – 10:30
SLOW JOGGING, czyli sport dla każdego @ Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
ZAPRASZAMY osoby młode oraz seniorów 50/60+ w każdy wtorek o godz. 09.00-10.30 do Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA Perseusza 13, 67-200 Głogów, tel. (76) 727 60 70 na zajęcia sportowe SLOW JOGGING czyli sport dla każdego Zalety tego sportu: Naturalny i[...]
10:00 Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Sztuki walki z Bartoszem Derenow... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 30@10:00
Sztuki walki z Bartoszem Derenowskim @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
JUŻ DZIAŁAJĄ w MCK MAYDAY! Zajęcia różnego rodzaju SZTUK WALKI, prowadzone przez BARTOSZA DERENOWSKIEGO. BARTOSZ DERENOWSKI – utytułowany zawodnik w brazylijskim Ju Jitsu i SUBMISSON FIGHT. Medalista Mistrzostw Europy, Wielkiej Brytanii, Szkocji i Polski. Zajęcia[...]
12:00 Happy Hours
Happy Hours
Mar 30@12:00 – 17:00
Happy Hours
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od 12.00 do 17.00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie mrożoną[...]
12:00 Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Mar 30@12:00 – 17:00
Piwnica Artystyczna: Happy Hours @ Piwnica Artystyczna pod Św. Mikołajem
Kawiarnia Piwnica Artystyczna Pod św. Mikołajem codziennie oferuje głogowianom Happy Hours. Od godz. 12:00 do 17:00 lane będzie czeskie piwo oraz w pełni naturalne soki w obniżonej cenie. Dodatkowo pracownicy gorąco zapraszają na letnie ochłodzenie[...]
13:30 Razem w chorobie @ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Głogowie
Razem w chorobie @ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Głogowie
Mar 30@13:30
RAZEM W CHOROBIE. Program realizowany z udziałem Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza wszystkie osoby chętne do pomocy przy organizowaniu spotkań z chorymi.
14:30 ZOO-Origami @ BLOG
ZOO-Origami @ BLOG
Mar 30@14:30
ZOO-Origami @ BLOG | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
ZOO-Origami! W każdy czwartek o godz. 14:30 zapraszamy na zajęcia składania papierowych zwierzaków. Przyprowadź swoje dziecko do BLOGa, czyli Biblioteki Lokalnej Osiedla Głogowskiego przy ul. Perseusza 13.
15:30 Balet – dziewczynki i chłopcy 4-... @ MCK Mayday, sala fitness
Balet – dziewczynki i chłopcy 4-... @ MCK Mayday, sala fitness
Mar 30@15:30 – 16:00
Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zaprasza na zajęcia baletu dla dzieci w wieku 4-5 lat. Lekcje odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 15:30 – 16:00. Opiekunem grupy jest Sara Matelska. Koszt: 45[...]
15:30 Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
Mar 30@15:30 – 20:00
Głogowska Rewia Graffiti @ MOK, sala widowiskowa
GŁOGOWSKA REWIA GRAFFITI: wtorki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia czwartki, 15.30 – 20.00 – MOK – sala widowiskowa i Wentylatornia Opłata: 75zł Prowadzący: Mieczysława i Zdzisław Krawczonkowie Na zajęcia wokalno-taneczne[...]
15:45 Zajęcia teatralne dla dzieci – U... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Zajęcia teatralne dla dzieci – U... @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
Mar 30@15:45
Zajęcia teatralne dla dzieci - Uśmiechnięty Teatrzyk @ Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY (MCK Mayday)
„UŚMIECHNIĘTY TEATRZYK” – to warsztaty teatralne dla dzieci 6-9lat. poniedziałki, godz. 16.00 – 17.00 – sala koncertowa MCK MAYDAY czwartki, godz. 15.45 – 16.45, sala koncertowa MCK MAYDAY prowadząca Agnieszka Urbanowska-Wilczyńska koszt: 30zł/miesięcznie
16:30 AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS
Mar 30@16:30 – 19:30
AMICUS: Daj się wybiegać! @ Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS | Głogów | Województwo dolnośląskie | Polska
„Daj się wybiegać” to akcja prowadzona przez Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Amicus”. Wszystkie zainteresowane osoby mają możliwość spacerowania ze zwierzętami, co zapewni im potrzebną dawkę ruchu. Zapraszamy!
17:00 Szkółka szachowa dla dzieci i mł... @ MOK, sala plastyczna
Szkółka szachowa dla dzieci i mł... @ MOK, sala plastyczna
Mar 30@17:00 – 20:00
Szkółka szachowa dla dzieci i młodzieży @ MOK, sala plastyczna
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w zajęciach szkółki szachowej. Lekcje odbywają się w każdy czwartek w godz. 17:00 – 20:00, a udział w zajęciach jest całkowicie darmowy! Szkółkę prowadzi Piotr[...]
17:30 Samoobrona dla kobiet i dziewcząt @ Świetlica Wiejska w Borku
Samoobrona dla kobiet i dziewcząt @ Świetlica Wiejska w Borku
Mar 30@17:30
Samoobrona dla kobiet i dziewcząt @ Świetlica Wiejska w Borku
Samoobrona dla kobiet i dziewcząt w Świetlicy Wiejskiej w Borku! – Walcz o swoje prawo do nietykalności i bezpieczeństwa. – Naucz się bronić w każdej sytuacji. – Odzyskaj swoją kondycje. – Zadbaj o siłę i[...]

Twitter

POWIADOM NAS

Jeśli jesteś świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia, wiesz o czymś istotnym, chcesz nas o czymś poinformować?

FORUM

Masz coś do powiedzenia? Rozmawiaj, komentuj, dyskutuj - wypowiedz się!

OGŁOSZENIA

Dodawaj ogłoszenia szybki, sprawnie i całkowicie za darmo!

REKLAMUJ SIĘ

Skuteczna promocja działań, usług i produktów. Prowadzisz własną działalność? Reklamuj się tanio & skutecznie!

X